Bài tập – Chương 3 – Cơ học Kết cấu 1 – 2020

Bài tập trong sách Bài tập – Cơ học kết cấu – Tập 1 của tác giả Gs. Lều Thọ Trình và Gs. Nguyễn Mạnh Yên.

Áp dụng cho các lớp 63XD1+2, 63CD3+4, 63CB, 63KT9 và 63TH1+2.

Các em làm các bài tập sau đây: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12, 3.13, 3.18, 3.19, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.52

Dưới đây là bản chụp dành cho SV không có sách:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *