Calfem – Bài 1: Các hàm và cú pháp Matlab liên quan

Các hàm và cú pháp cơ bản

Chú ý: Dưới đây chỉ nêu ra tính năng cơ bản của mỗi hàm và mỗi cú pháp. Khi các hàm, cú pháp có kèm theo các tham số khác nhau có thể sẽ có những công dụng khác nhau và đa dạng hơn nội dung được trình bày.

Chi tiết có thể tham khảo tại: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html hoặc gõ help tên_hàm để xem thông tin chi tiết.

Quản lý code và hàm

helpTrợ giúp
VD: help tên_hàm – Hiển thị các thông tin liên quan đến hàm
typeHiển thị nội dung file .m
VD: type(‘tên-file.m’) sẽ hiển thị nội dung toàn bộ file tương ứng
whatLiệt kê tất cả các file .m, .mat và .mex trong folder hiện tại
Nếu dòng lệnh quá dài, có thể dùng dấu “…” để ngắt xuống dòng
%Viết ghi chú trong code

Quản lý biến và cửa sổ làm việc

clearXóa các biến khỏi bộ nhớ
dispHiển thị nội dung của biến ra màn hình
loadLấy nội dung biến từ file, nạp vào bộ nhớ
saveGhi nội dung các biến vào file
whoLấy danh sách tất cả các biến trong bộ nhớ, chỉ lấy ngắn gọn tên các biến
whosLấy danh sách tất cả các biến đầy đủ cả tên, cả kiểu, cả kích thước, v.v…
dlmwriteGhi ma trận ra file text

Các hàm làm việc với file và command window

diaryGhi lại nhật ký hoạt động dưới dạng log file
echoecho on hoặc echo off
Hiển thị nguyên dạng mã nguồn ra màn hình hoặc không. Dùng để hiển thị code thực thi ra màn hình khi thực hiện.
formatFormat short Hiển thị 4 con số sau dấu chấm 3.1416
Format long Hiển thị 14 con số sau dấu chấm 3.14159265358979
Format rat Hiển thị dạng phân số của phần nguyên nhỏ nhất 355/133
Format + Hiển thị số dương hay âm +-
format short e 5 digit floating point 3.1416e+000
format long e 16 digit floating point 3.141592653589793e+000
quitThoát khỏi chương trình

Một số ví dụ

clear

clearXóa tất cả các biến, hàm khỏi bộ nhớ, giải phóng hoàn toàn bộ nhớ.
clear name1 name2 name3Xóa các biến name1, name2 và name3 khỏi bộ nhớ. Sau khi xóa ta không thể sử dụng các biến này nữa.

Nội dung đang tiếp tục được cập nhật……..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *