Hướng dẫn các bài tập Calfem

Bài tập 5.2

Câu a

Video hướng dẫn chi tiết Bài tập 5.2a

Câu b


Bài 5.3

Hướng dẫn chi tiết Bài 5.3 tại đây:


Bài 6

Hướng dẫn giải bài 6 bằng Video:


Bài 7

Hướng dẫn Bài 7 thầy sẽ up lên trong thời gian tới.

Các ví dụ khác thầy sẽ tiếp tục up lên tại trang này.