Ứng dụng tin học trong Cơ học kết cấu 2020

Các em đăng ký tài khoản tại: https://nuce.vn/tai-khoan sau đó email thông báo về địa chỉ vtc@nuce.vn để thầy cấp quyền truy cập các nội dung liên quan. Nếu không được cấp quyền phù hợp, các em không thể truy cập được các nội dung.

Các nội dung, các thông báo, hướng dẫn, tài liệu, v.v… sẽ liên tục được cập nhật tại website: http://nuce.vn/udthckc

< nội dung tiếp tục được cập nhật… >